High salary in Chengdu to find an English teacher. Welcome

  • Find Work Abroad(Direct employers)
  • Chengdu
  • Nov 06, 2019
Full time Education

Job Description


To Apply visit this link: https://cips.io/b75319

Company Information

Name: International Institution of Education ( i2)

Cities with Branches: Chengdu, Mianyang, Luzhou, Changsha, Nan Ning, Guiyang,

Liupanshui, Chongqing, Kunming, Xiamen, Qingdao, Guangzhou, Nanning, Shenzhen,

Nanchang, Xi’ a